Miljøforandringenes påvirkning på landbruket


Man ser at miljøforandringene påvirket både vær og landskap, og også jordbruket. Måten vi lever på, hvilke valg vi tar og hvordan vi lever i samfunnet, har påvirkning på miljøet og medmenneskene rundt oss. De som jobber ute i det fri, for eksempel i industri, håndverksfag eller jordbruk, merker klimaforandringene tydeligere, og ser hvordan forurensing, vær og vind påvirker omgivelsene.

Landbruket er sårbart og er avhengig av stabilt vær for å kunne være bærekraftig. I dag ser vi for eksempel at naturkatastraver som for eksempel flom, ødelegger avlinger, maten råtner, og man må begynne å dyrke jorda på ny. I moderne tid så ser vi at landbruket får mindre oppmerksomhet i det avfentlige søkelyset, og andre næringer som for eksempel turisme og servicenæringer får mer oppmerksomhet.

Man ser også eksempel på at jordbruket opplever tørke, og man får dermed ikke den næringen som man trenger til matproduksjonen, i stedet må bønder bruke vannslanger og -spredere for å tilfredsstille jordas behov. Dersom man ikke blir flinkere til å samarbeide og støtte det lokale jordbruket, så vil andre sektorer i samfunnet dominere. Det ustabile været gjør at man ikke får det riktige tidsperspektivet på avlingene, og man er gjerne forsinket i forhold til sesongen. Man ser også at våren kommer tidligere, og vintrene er milde, dermed forskyves sesongene, og det kan enten bli en ukontrollert opphoping av mat, eller seine og næringsfattige avlinger.

Landbruket er en av grunnsteinene i samfunnet, og det bidrar til næringsutvikling, produksjon, arbeidsplasser og velferd i samfunnet. Dersom man ikke ser utfordringene og gir pengestøtte til landbruket, så vil matproduksjonen reduseres, noe som fører til mer import og dyrere vaner. Kunnskap om natur og landbruk er viktig, og man må ikke glemme kjerneverdiene i samfunnet.

Miljøforandringenes påvirkning på landbruket

Det er viktig å ta i bruk ny teknologi og følge med på utviklingen, derfra kan matproduksjonen bli bedre. Et landbruk skal være bærekraftig, og man må tenke på klima og miljø, og drive på en måte som ikke gir høye klimautslipp.

Klimatiltak i landbruket

Det er flere måter å gjøre landbruket mer klimasmart på, men må også se på hvordan de ulike landbrukene drives, og finne ulike klimatiltak. Det viktigste er bærekraft; hvordan man dyrker jorda og foredler produktene påvirker kvaliteten og effektiviteten. Kunstgjødsel i for stort konsum kan være miljøfiendtlig og bør reduseres til fordel for ku-gjødsel. Man bør også se på drivstavforbruk og hvor mye CO2-utslipp som fins i landbruket. Bønder må samarbeide, og man kan gjøre investeringer sammen. I tillegg bør man se på hvordan dyrene har det, og for eksempel være flinkere til å bruke beiteområder slik at kuene kan spise bedre gress og ha det bedre – dette gir også bedre kvalitet i matproduksjonen.

Man må være flinkere til å utnytte ressursene, og unngå for mye plastavfall; nye landbruksmaskiner og rundballer krever mer drivstavf og gir mer avfall, maskinene kan også ødelegge jordas naturlige jordsmonn og vekst, ved for mye bruk – derfor er det viktig å ta i bruk ny teknologi og løsninger som er bærekraftige, heller enn å forurense. Det er også snakk om biodrivstavf i jordbruket.